SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívProjektové dny


Den zdraví

Dne 21. 12. 2018 se na naší škole již druhým rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma problematiku genderu.
Žáci byli od září školního roku 2018/19 s tímto tématem seznamování napříč výukou nejen v hodinách občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči i psychologii. V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě.
Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna.
Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostali zakázku vtáhnout žáky do otázek nerovností, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše uvedené téma.
Jednou z organizací, kterou jsme pozvali, byla NORA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.
Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili interaktivní program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na mýty o povoláních.
Další organizací pozvanou na naší akci byl DROM, což je nezisková organizace, která zajišťuje poskytování sociálních služeb a napomáhání zlepšování životní situace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nabízí poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo zaměstnání, zaškolování a zaučování.
Paní magistry z této organizace si také připravily hry a interaktivní hodiny zaměřené na problematiku nerovností.
Další zúčastněnou organizací byla organizace Nesehnutí, což je nevládní nezisková organizace NEzávislé Sociálně Ekologické Hnutí, Nesehnutí. Již od svého založení v roce 1997 úzce spolupracuje s dobrovolníky a dobrovolnicemi, se kterými společně povzbuzuje lidi k zodpovědnosti ke druhým i životnímu prostředí. Paní magistra, která s námi spolupracovala již v loňském roce, zaměstnala žáky na celé dopoledne.
Kosmetickou poradnu si pro žáky připravily dámy z Mary Kay, nebyla určena výhradně dívkám, aby bylo poukázáno na to, že i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.
Domácí práce na stanovišti číslo jedna, v tělocvičně, byly velmi zábavné, na čas se žehlilo, přišívaly knoflíky, a také zatloukaly hřebíky nebo pracovalo s vrtačkou. Zde byl rozdíl mezi pohlavími úplně smazán. Dívky bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramně bavili.
Potřebné informace z oblasti gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na stanovišti číslo 11. pan doktor Petr Čík. Zkušeného brněnského gynekologa předem připravené otázky žáků nepřivedli do rozpaků. Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil.
Den zdraví natáčela brněnská televize B1. Projektový den se jako i v loňském roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se samy aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.
Znalosti o problematice genderu budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku každé aktivity členy Světové školy. Na náš den zdraví pak naváže panelová diskuse v dubnu 2019, kde nám, opět budou partnery neziskové organizace.
Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze „Dne zdraví“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Mezinárodní nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den (MND) se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2018 připadl tento den vyhlášený WHO na 15.11.2018. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků si na MND vyrobili mnoho osvětového materiálu, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože akce je především zaměřena na žáky 1. ročníků, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Akce byla realizována je třech úrovních. Edukační, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Znalosti žáci načerpali na přednášce Ing. Hrčíříkové z FSS MUNI. Své znalosti pak mohli uplatnit v soutěži křížovka a AZ kvízu. Zábavnou částí MND byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujet na rotopedu 1 km pro zdraví. Tři nejlepší chlapci a tři dívky byli odměněny malou sladkostí. Akce MND se projevila i ve výuce TEV. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a v posilovně upravili prostředí na relaxační zónu, kde si žáci u příjemné hudby vyzkoušeli relaxační techniky, které mohou v životě uplatnit k relaxaci místo zapálení cigarety. Žáci pod vedením Jakuba Kříže natočili vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vymalovávání mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům a videa SZÚ – Prevence kouření. Žáci ocenili zařazení vlastních aktivit, velmi je bavilo soutěžit. Dohromady jsme zvládli 61 km pro zdraví, (loni to bylo 33km) a těší se, že příští rok ujdou zase více.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

Fotografie ze „Mezinárodního nekuřáckého dne“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Adaptační den pro první ročníky


Dne 5. 9. 2018 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky v Mariánském údolí. Přítomno bylo cca 150 žáků + 10 pedagogů. Žáci s pedagogy hráli různé seznamovací hry. Dále žáci soutěžili v různých sportovních soutěžích (Člověče nezlob se, Biatlon, Přetahování lanem, Přísloví a Pexeso). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Počasí nám přálo a všichni si adaptační den velice užili.

Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.S, 1.B, 1.C, 1.A, 1.D

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie z "Adaptačního dne"

Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská

Projekt "Škola podporující zdraví"

Plán projektu je vypracován na období od školního roku 2015/2016 do konce školního roku 2018/2019. Ve školním roce 2017/2018 jsme navázali na předešlý školní rok. Vytvářeli podnětné prostředí pro žáky, zveřejňovali jsme jejich práce ve školní časopise Jaselský kurýr a podporovali jsme jejich účast v soutěžích. Byly upraveny prostory bývalé kantýny, byla zahájena sanace suterénu. Žáci mají možnost sledovat různé změny, plánované akce a aktuality v Informačním systému v každém patře školy. Pokračovala modernizace kabinetů a tříd. Žáci byli zapojeni do projektu Mléko do škol – Laktea o.p.s. Ve školní knihovně jsou archivovány výstupy ze soutěží a maturitní práce žáků lycea pro studijní účely. Pravidelně probíhají schůzky Studentského parlamentu. Žáci jsou zapojováni i do projektů např. Studenti píší noviny nebo Vyslanci do škol. Dále jsou připravováni na taneční a hudební vystoupení.

V rámci projektu Škola podporující zdraví proběhly projektové dny:
Adaptační den 1. ročníků
Sportovní den 2. ročníků
Den zdraví
Nekuřácký den
Celostátní soutěž první pomoci
Environmentální den

Environmentální den

Dne 28. června 2018 se na naší škole uskutečnil den zaměřený na ochranu životního prostředí, problematiku udržitelnosti zdrojů a vliv člověka na planetu Zemi.
Třídy byly rozděleny do několika skupin. První ročníky se zúčastnili exkurze do brněnské čističky vod.
Žáci druhých ročníků připravovali v biologii projekty zaměřené na ekologii, výstup a prezentace žáků 2A, 2B, 2C dokázal zájem žáků o danou problematiku. Žáci prezentovali svoje výzkumy, pozorování a zajímavosti, ale také rozšířenou slovní zásobu na téma ekologie v angličtině. Také žáci prvních ročníků nebyli pasivní a připravili plakáty zaměřené na ekologickou problematiku v angličtině.
Dále následovala videoprojekce filmu Cowspiracy, ten nám byl doporučen ekologickou společností Nesehnutí, který si pokládá otázku, proč velké světové organizace na ochranu životního prostředí mlčí o největší ekologické hrozbě současnosti.
S organizací jsme dále v úzkém kontaktu a domlouváme na školní rok 2018/2019 workshopy s ekologickou tématikou.
Problematika udržitelnosti zdrojů a životního prostředí je sdílena našimi žáky i vyučujícími. Prolíná se předměty OBN, Ošetřovatelstvím, Výchovou ke zdraví, Angličtinou, Občanskou naukou i dalšími předměty.
Žáci, kteří se projektového dne nezúčastnili, připravili seminární práce v rozsahu A4, které odevzdali třídním učitelům a koordinátorům projektového dne. Celá akce se velmi vydařila.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Enviromentálního dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Pozvánka - světová škola

Vážení a milí, rádi bychom Vás pozvali jménem žáků SZŠ Brno, Jaselská příspěvková organizace na naší akci, která propaguje zdravý životní styl u mladých lidí i ostatních obyvatel Brna s názvem:

VŠECHNY CESTY KE ZDRAVÍ
(12. 4. 2018 od 9:00 – 12:00 hod., park na Obilním trhu v Brně)

Co Vás čeká za informace a zážitky?
- negativní vlivy na zdraví
- zdravé potraviny
- tvoření
- kondiční trénink
- relaxace
- jednoduché cvičení

S sebou dobrou náladu a sportovní oblečení!!!


Vyslanci do školy - Setkání s europoslanci

V pátek 2. 3. 2018 v rámci projektu „Vyslanci do škol“ se uskutečnila debata se studentkami a studenty naší školy, které se zúčastnily poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová a Ing. Michaela Šojdrová. Besedu ve zcela zaplněné Dvoraně školy zahájila ředitelka PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., a zástupce Informační kanceláře EP v České republice Jan Pátek. Po úvodním představení obou poslankyň a jejich práce ve výborech přišla řada na dotazy žáků. Poslankyň se ptali mimo jiné na jejich názor na přijetí eura či dopad brexitu, migraci nebo regulaci držení zbraní. Poslankyně dále odpovídaly také na otázky týkající se dopravy a mýta v Evropě nebo ochrany spotřebitelů, například zavádějících údajů na obalech nebo bezpečnosti výrobků, nákupů na internetu a o budoucnosti českého zdravotnictví a školství. Po oficiálním skončení diskuze obě poslankyně obklopila skupina žáků, kteří pokládali další dotazy a s poslankyněmi se nechtěli rozloučit.
Děkujeme oběma poslankyním a pracovníkům Informačního střediska EP v ČR, že k nám přijeli a umožnili nám zorganizovat tuto pro žáky velmi přínosnou akci.

Zapsala: Mgr. Vanda Mrkosová

Fotografie z projektu "Vyslanci do školy - setkání e europoslanci"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Vyslanci do školy

Evropský parlament zahájil v členských státech Evropské unie projekt nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci Evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.

Cíl programu:
Prostřednictvím tohoto programu chce Evropský parlament zvýšit povědomí mladých lidí i o jejich možnostech v evropském rozhodovacím procesu a objasnit důležitost jejich hlasů při volbách do Evropského parlamentu. Cílem programu je rovněž propojit studenty i učitele z různých socioekonomických, geografických i kulturních prostředí členských zemí.

Seniorní a juniorní vyslanci Evropského parlamentu:
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR v rámci tohoto programu nabídne vyučujícím zainteresovaných škol jednodenní školení o problematice Evropského parlamentu a občanské demokracie. Zajištěny budou úhrady nákladů na cestovné. Proškolení povede uznávaný odborník na unijní otázky a vystoupí i někteří poslanci Evropského parlamentu zvolení v České republice.
Vyučující se tak stanou tzv. seniorními vyslanci EP a získají příslušné osvědčení. Z metodické stránky se zaškolení zaměří na přitažlivé a interaktivní formy vyučování a na názorné místní příklady. Vyučující pak v rámci cca 10 vyučujících hodin ve vybrané třídě/třídách seznámí studenty s touto problematikou a ze studentů vyberou tzv. juniorní vyslance EP.
Interaktivní aspekt výuky má být zároveň umocněn doplňujícími studentskými aktivitami jako například zřízení info stánku, ať již fyzicky či elektronicky, kampaní na FB či Twitteru, zorganizováním oslavy Dne Evropy 9. května.
Studenti škol se budou moci zúčastnit cesty do Štrasburku v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola či v rámci Evropského setkání mládeže (EYP - European Youth Event) a rovněž učitelé budou pozvání na odborný seminář do Bruselu. Informační kancelář pro vyučující rovněž zajistí didaktický materiál. Školy, resp. tzv. seniorní vyslanci mohou využít nabídek Informační kanceláře, která pak po vyhodnocení může škole udělit plaketu EP Ambassadeurs´ school.

Naše práce na projektu:
1. Zaktualizovali jsme nástěnku EU a vytvořili jsme další informační centra
2. Vyučovali jsme o EU a využívali nové materiály
3. Začali jsme chystat oslavy Dne Evropy
4. Navázali jsme spolupráci se školou na Slovensku, která je zapojena do stejného programu.
Jedná se o Střední zdravotnickou školu ve Skalici, Lerchova 1
5. Oslavy Dne Evropy
Žáci jednotlivých tříd měli za úkol si nachystat prezentace o některé zemi EU se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby. 9. 5. zástupci jednotlivých tříd své práce odprezentují před ostatními spolužáky. Při této příležitosti se připomenene i historie EU a důvod oslav 9. 5. jako Dne Evropy.
6. Vytvoření facebookové stránky programu „Vyslanci do škol“ při SZŠ Jaselská
7. Projektový den programu „Vyslanci do škol“
8. Diskuze poslankyň Evropského parlamentu s žáky školy, která proběhne 2. 3. 2018

Den zdraví

Dne 21. prosince 2017 se na Střední zdravotnické škole v Brně na Jaselské ulici, uskutečnil projektový den – Den zdraví, letos zaměřený na výživu a správné stravování. Akce se zúčastnily všechny třídy denního studia, celkem tedy 407 žáků. Škola byla rozdělena na 16 stanovišť, na kterých probíhalo kondiční cvičení, ukázka zdravých potravin, měření fyziologických funkcí, relaxace a meditace, výuka připravená žáky čtvrtých ročníků, dobročinný bazárek, výuka první pomoci, péče o chrup a prezentace projektu Světové školy s tématem obezita u dětí a chudoba v rozvojových zemích. Třídy se dle časového rozpisu na stanovištích měnily a zapojovaly se do připraveného programu. Pedagogický sbor zajišťoval pouze dohled a koordinaci žáků na stanovištích. Výuku a akce prováděli žáci samy. Celá akce se nesla v pozitivním duchu, měla za smyl, aby žák přijal odpovědnost za své zdraví a způsob života, uměl tuto myšlenku jako zdravotník prezentovat ve svém okolí. Všichni jsme si prožili krásné dopoledne a děkujeme všem organizátorům i účastníkům.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Dne zdraví"

Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017

Nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2017 připadl tento den vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací WHO na 16. listopadu. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků vyrobili mnoho osvětového materiálu v podobě nejrůznějších plakátů či koláží, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože je akce zaměřena především na nejmladší studenty, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Celá akce propojovala tři hlavní oblasti – oblast vzdělávací, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Potřebné informace týkající se kouření žáci získali na přednášce Mgr. Štroblové z lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ty pak mohli uplatnit v soutěži křížovka, v AZ kvízu a při luštění osmisměrky, jejíž indicie byly rozmístěny po škole. Zábavnou částí nekuřáckého dne byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujít nebo uběhnout 1 km pro zdraví na běhacím trenažéru, do nějž se zapojili i vyučující tělesné výchovy. Tři nejlepší byli odměněni malou sladkostí. Projekt nekuřáckého dne se promítnul také do výuky tělesné výchovy. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a prostředí posilovny upravili na relaxační zónu, kde si mohli žáci u příjemné hudby vyzkoušet různé relaxační techniky, které mohou uplatnit jako alternativu místo zapálení cigarety. Pod vedením Jakuba Kříže natočili žáci vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vybarvování mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům, videa SZÚ – Prevence kouření a alegorické posezení U popelníčku, kde se popelník proměnil na květinkovou misku s květy. Žáci hodnotili projektový den proti kouření velmi kladně, ocenili zařazení vlastních aktivit a velmi je bavilo soutěžit. A protože jsme dohromady zvládli jen 33 km pro zdraví, těšíme se, že příští rok bude počet kilometrů alespoň o polovinu vyšší.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

Fotografie ze "Nekuřáckého dne"

Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den

Sportovní den pro první ročníky

27. 9. 2017 se uskutečnil „Sportovní den“ pro všechny první ročníky naší školy. Ostatní žáci z vyšších ročníků se zúčastnili pochodového cvičení se sportovními aktivitami, kde navštívili různá zajímavá místa v Brně a okolí (Lesná, Velká Baba, Soběšice a Kohoutovice). Hlavním programem dne byl turnaj v přehazované, kde celou soutěž ovládla třída 1L, když ve strhujícím finále porazila třídu 1C. Třetí skončila třída 1B, která se jenom díky horšímu skóre nedostala do finále. Součástí sportovního dne byla i soutěž ve sprintu na 50 metrů, kde se zúčastnilo vždy pět vybraných běžců z každé třídy. Mezi chlapci jasně vyhrál Karel Krčál z 1C a mezi dívkami Gabriela Sedláčková z 1A. Žáci, kteří se soutěží neúčastnili, neustále fandili a nebo měli možnost hrát rekreačně badminton. Celý den provázelo slunečně počasí a všichni si soutěž určitě velmi užili.

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie ze "Sportovního dne"

Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den


Adaptační den pro 1. ročníky

Dne 6. 9. 2017 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky ve sportovním areálu TJ Sokol Brno. Přítomno bylo cca 150 žáků a 12 pedagogů. Žáci soutěžili v přehazované a dalších sportovních soutěžích („Člověče nezlob se“, „Biatlon“, „Štafeta s víčky“, „Přetahování lanem“, „Přísloví“, „Pexeso“ a běh na 50m“). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Soutěž v přehazované vyhrála třída 1.L.
Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.C, 1.B, 1.A, 1.S

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie z "Adaptačního dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den