SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívVýzva OP VVV - Šablony pro SŠ a VOŠ


Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace podala dne 19. 5. 2019 žádost o podporu Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR, projekt OP VVV (operační program věda, výzkum, vzdělávání).

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, na naší škole je veden pod názvem Vzděláváme se společně II a navazuje na projekt Vzděláváme se společně I.

Výzva OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace je od 1. 9. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I. Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 235 720,00 Kč.

Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005125
Název projektu: Vzděláváme se společně
Číslo jednací projektu: MSMT-9216/2017
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.EU peníze středním školám - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 − Zvyšování kvality ve vzdělávání

Klíčová aktivita

Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
Univerzitní Oxford s výukou 15. 11. - 21. 11. 2015

Závěrečná zpráva z pobytu


EU peníze středním školám - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.5 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ

Klíčová aktivita

Podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Uzavřená smlouva s nejvhodnějším uchazečem
Uzavřená smlouva s nejvhodnějším uchazečem, leden 2014.


Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.1.00/14.0028
V souladu s Usnesením 5668/10/R 75 Rady Jihomoravského kraje

Projekt usiluje o inovaci vzdělávání na středních zdravotnických školách (SZŠ) formou zavedení moderních forem výuky - a to např. rozšířením účasti expertů z klinické praxe na výuce (lékaři a sestry), realizací dalších forem vzdělávání (studentsko-expertní konference, projektová vyučování, výcviková zdravotnická soustředění), zajištěním moderních výukových materiálů a pomůcek pro zefektivnění výuky (modely, učebnice, nástěnné obrazy, výukové filmy), zkvalitněním praktického výcviku a rozšířením odborného jazykového vzdělávání žáků. Tyto nové přístupy povedou ke zvýšení znalostí, dovedností a tím i konkurenceschopnosti absolventů těchto škol na trhu práce. Do projektu je partnersky zapojena SZŠ Jaselská, Brno. V rámci projektu budou poskytovány i odborné semináře pedagogům, jakožto jejich doplňkové vzdělávání (DVPP) s přímou vazbou na probíhající výuku.

Další informace naleznete na této stránce

Klíčové aktivity

1. Příprava výukových materiálů

Metodické listy OSE

 formy léků - dokument Word (doc)

 formy léků - prezentace (ppt)

 sledování tělesné teploty (anotace) - dokument Word (doc)

 sledování tělesné teploty - dokument Word (doc)

 sledování tělesné teploty - prezentace (ppt)

 organizační systémy práce ošetřovatelského týmu - prezentace (ppt)

 organizační systémy práce zdravotnického týmu - dokument Word (doc)

 vyprazdňování moči (anotace) - dokument Word (doc)

 vyprazdňování moči - prezentace (ppt)

 glaukom (anotace) - dokument Word (doc)

 glaukom - prezentace (ppt)

 chirurgicky zákrok - lipom (anotace) - dokument Word (doc)

 chirurgicky zákrok - lipom - prezentace (ppt)


Metodické listy PSL

 komunikace s agresivním klientem (ppt)

 komunikace s agresivním klientem (anotace) - dokument Word (doc)

 stres (ppt)

 stres (anotace) - dokument Word (doc)


Metodické listy KLP

 odběry krve - dokument Word (doc)

 odběry krve - prezentace (ppt)

 fyzikální vyšetření - dokument Word (doc)

 fyzikální vyšetření - dokument Word (ppt)

 palpace břicha - video (wmv)

 poklep břicha - video (wmv)


Metodické listy SOM

 stavba a funkce žaludku - dokument Word (doc)

 pracovní list - stavba a funkce žaludku - dokument Word (doc)

 trávicí systém - prezentace (ppt)

 hrudník - dokument Word (doc)


Výuka zdravotnické ANJ

 rozpis témat - dokument Word (doc)

3. Odborné praxe a exkurze pro žáky

Školní rok 2011/2012

odborné exkurze

odborné praxe

Pro třídy 2.B, 2.D, 3.A, 3.C, 3.D - výuka zdravotnické angličiny probíhá od 27.2.2012
Lektoři: Kristýna Kuklišová, Bc. Romana Hegedusová, Zuzana Uhdeová, Bc. Filip Drlík

Školní rok 2012/2013

odborné exkurze

odborné praxe

Pro třídy 3.B, 4.A, 4.C, 4.D - výuka zdravotnické angličiny probíhá od 1.10.2012
Lektoři: Mgr. Kristína Kureková, Eva Kosmáková, Zuzana Uhdeová, Martin Uhmann, Bc. Lenka Reňáková, Mgr. Marie Urbančíková

4. Výcvikové zdravotnické soustředění

23. − 27. dubna 2012: Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143, Žďár nad Sázavou

Účastní se žáci: Škvařilová, Vladimír Vachata, Marta Štavíková, Kristýna Kyseláková, Radim Daněk, Klára Zelinková, Tereza Buršíková, Miroslav Mička, Anna Kořínková, Xenija Pyrvulesku. Pedagogický dohled Mgr. Helena Čermáková

Projekt Partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou v Brně

Na jaře 2006 zahájila Masarykova univerzita program spolupráce se středními školami nazvaný Partnerství ve vzdělávání. Cílem programu je rozvinout užší institucionalizovanou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. SZŠ Jaselská je jednou z partnerských středních škol MU.

Síť partnerských středních škol se stane prestižním společenstvím spolupracujících vzdělávacích institucí, které budou rozvíjet nejen zájem kvalitních studentů o studium na univerzitě, ale také posilovat kvalitu středoškolského vzdělávání užším kontaktem.

Cílem projektu je posilovat vztahy se středními školami, a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech univerzity a středních škol a jejich prosazování, pro péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a pro podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Další informace naleznete na webu Masarykovy univerzity


Cesta rozvoje středních škol v JmK

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Projekt Cesta rozvoje středních škol v JmK si klade za cíl podporu dalšího vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků. Tento projekt podporuje koncepci celoživotního učení, pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Klíčovou aktivitou projektu je vyšší integrace ICT do vzdělání, nové formy práce ve výuce a osvojení si nových moderních pedagogických metod, spolupráce pedagogů na vytváření nových metodických materiálů a videonahrávek. Výstupem pak budou: nové či inovované produkty a výukové materiály, vznik nového lektorského týmu zaměřeného na oblast integrace ICT do výuky.

Další informace naleznete na této stránce