SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívStřední zdravotnická škola je partnerem v těchto projektech:


Projekt „Světová škola - Všechny cesty ke zdraví“


Dne 12. dubna 2018 se v parku na Obilním trhu uskutečnila veřejná školní akce v rámci projektu Světová škola, která byla vyvrcholením naší celoroční snahy o získání titulu Světová škola. Hlavním cílem projektu je vzdělávání a příprava žáků do života, ve kterém se čím dál častěji řeší globální problémy světa a to pomocí metodologie tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Po prostudování 17 témat globálního rozvojového vzdělávání proběhla na naší škole debata o těchto problémech. Pro tento školní rok jsme si vybrali téma Zajistit zdravý život pro všechny v jakémkoliv věku. Po anketním šetření na naší škole jsme došli k závěru, že většina našich žáků například nesnídá. Proto jsme oslovili mladé lidi i ostatní obyvatele Brna a propagovali zdravý životní styl. Také jsme spolupracovali s kondičním trenérem panem Milanem Novákem a se Základní školou Brno, Sirotkova 36. V parku na Obilním trhu jsme připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se zemích. Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci naší školy připravili informativní výstupy k výše uvedeným tématům. Skladba zdravých potravin včetně vzorků, nezdravé vlivy na organizmus a dvě stanoviště byla zaměřena na globální problematiku chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti jsme přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Arpok, UNICEF, Varianty a podobně. Akce trvala od 9:00 do 12:00 hodin a kromě žáků SZŠ Brno, Jaselská se akce účastnili žáci 5. třídy ZŠ Sirotkova a široká veřejnost. Slunečné počasí přilákalo do parku řadu návštěvníků, ať už to byly maminky na mateřské dovolené, senioři, ale i lidé, kteří jen parkem procházeli. Smysl akce byl naplněn, dopoledne proběhlo v poklidné atmosféře a dobré náladě. Potvrdili jsme si, že i problémy v tisíce kilometrů vzdálených zemích se nás týkají.

Fotografie ze "Všech cest ke zdraví "

Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská


Projekt „Světová škola“

Jedná se o zpracovávání globálních témat, se kterými se naši žáci setkávají každý den. To přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi jednotlivými částmi světa. K přijetí zodpovědnosti za jejich spoluutváření a tím směřování k celoživotní aktivní občanské angažovanosti. Cílem je vést studenty k porozumění daného tématu, ke stanovení osobní role v komunitě a k odpovědnému chování a jednání.

Fáze projektu: UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ

Téma pro naši školu zní: „OBEZITA U DĚTÍ“.

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum, pořádáme Nekuřácký den, Den Zdraví, Enviromentální dny, Sportovní den a jiné.

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

Organizační tým z řad žáků:
Jakub Kříž, Valentina Horáková, Gabriela Kubíčková, Silvia Hezdesová, Eliška Levková, Gabriela Sedláčková, Eliška Dvořáčková.

Organizační tým z řad pedagogů:
Mgr. Iva Lambova, Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Jana Váňová


Výzva OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace je od 1. 9. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I. Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 235 720,00 Kč.

Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005125
Název projektu: Vzděláváme se společně
Číslo jednací projektu: MSMT-9216/2017
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.EU peníze středním školám - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 − Zvyšování kvality ve vzdělávání

Klíčová aktivita

Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
Univerzitní Oxford s výukou 15. 11. - 21. 11. 2015

Závěrečná zpráva z pobytu


EU peníze středním školám - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.5 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ

Klíčová aktivita

Podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Uzavřená smlouva s nejvhodnějším uchazečem
Uzavřená smlouva s nejvhodnějším uchazečem, leden 2014.


Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.1.00/14.0028
V souladu s Usnesením 5668/10/R 75 Rady Jihomoravského kraje

Projekt usiluje o inovaci vzdělávání na středních zdravotnických školách (SZŠ) formou zavedení moderních forem výuky - a to např. rozšířením účasti expertů z klinické praxe na výuce (lékaři a sestry), realizací dalších forem vzdělávání (studentsko-expertní konference, projektová vyučování, výcviková zdravotnická soustředění), zajištěním moderních výukových materiálů a pomůcek pro zefektivnění výuky (modely, učebnice, nástěnné obrazy, výukové filmy), zkvalitněním praktického výcviku a rozšířením odborného jazykového vzdělávání žáků. Tyto nové přístupy povedou ke zvýšení znalostí, dovedností a tím i konkurenceschopnosti absolventů těchto škol na trhu práce. Do projektu je partnersky zapojena SZŠ Jaselská, Brno. V rámci projektu budou poskytovány i odborné semináře pedagogům, jakožto jejich doplňkové vzdělávání (DVPP) s přímou vazbou na probíhající výuku.

Další informace naleznete na této stránce

Klíčové aktivity

1. Příprava výukových materiálů

Metodické listy OSE

 formy léků - dokument Word (doc)

 formy léků - prezentace (ppt)

 sledování tělesné teploty (anotace) - dokument Word (doc)

 sledování tělesné teploty - dokument Word (doc)

 sledování tělesné teploty - prezentace (ppt)

 organizační systémy práce ošetřovatelského týmu - prezentace (ppt)

 organizační systémy práce zdravotnického týmu - dokument Word (doc)

 vyprazdňování moči (anotace) - dokument Word (doc)

 vyprazdňování moči - prezentace (ppt)

 glaukom (anotace) - dokument Word (doc)

 glaukom - prezentace (ppt)

 chirurgicky zákrok - lipom (anotace) - dokument Word (doc)

 chirurgicky zákrok - lipom - prezentace (ppt)


Metodické listy PSL

 komunikace s agresivním klientem (ppt)

 komunikace s agresivním klientem (anotace) - dokument Word (doc)

 stres (ppt)

 stres (anotace) - dokument Word (doc)


Metodické listy KLP

 odběry krve - dokument Word (doc)

 odběry krve - prezentace (ppt)

 fyzikální vyšetření - dokument Word (doc)

 fyzikální vyšetření - dokument Word (ppt)

 palpace břicha - video (wmv)

 poklep břicha - video (wmv)


Metodické listy SOM

 stavba a funkce žaludku - dokument Word (doc)

 pracovní list - stavba a funkce žaludku - dokument Word (doc)

 trávicí systém - prezentace (ppt)

 hrudník - dokument Word (doc)


Výuka zdravotnické ANJ

 rozpis témat - dokument Word (doc)

3. Odborné praxe a exkurze pro žáky

Školní rok 2011/2012

odborné exkurze

odborné praxe

Pro třídy 2.B, 2.D, 3.A, 3.C, 3.D - výuka zdravotnické angličiny probíhá od 27.2.2012
Lektoři: Kristýna Kuklišová, Bc. Romana Hegedusová, Zuzana Uhdeová, Bc. Filip Drlík

Školní rok 2012/2013

odborné exkurze

odborné praxe

Pro třídy 3.B, 4.A, 4.C, 4.D - výuka zdravotnické angličiny probíhá od 1.10.2012
Lektoři: Mgr. Kristína Kureková, Eva Kosmáková, Zuzana Uhdeová, Martin Uhmann, Bc. Lenka Reňáková, Mgr. Marie Urbančíková

4. Výcvikové zdravotnické soustředění

23. − 27. dubna 2012: Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143, Žďár nad Sázavou

Účastní se žáci: Škvařilová, Vladimír Vachata, Marta Štavíková, Kristýna Kyseláková, Radim Daněk, Klára Zelinková, Tereza Buršíková, Miroslav Mička, Anna Kořínková, Xenija Pyrvulesku. Pedagogický dohled Mgr. Helena Čermáková

Projekt Partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou v Brně

Na jaře 2006 zahájila Masarykova univerzita program spolupráce se středními školami nazvaný Partnerství ve vzdělávání. Cílem programu je rozvinout užší institucionalizovanou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. SZŠ Jaselská je jednou z partnerských středních škol MU.

Síť partnerských středních škol se stane prestižním společenstvím spolupracujících vzdělávacích institucí, které budou rozvíjet nejen zájem kvalitních studentů o studium na univerzitě, ale také posilovat kvalitu středoškolského vzdělávání užším kontaktem.

Cílem projektu je posilovat vztahy se středními školami, a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech univerzity a středních škol a jejich prosazování, pro péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a pro podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Další informace naleznete na webu Masarykovy univerzity


Cesta rozvoje středních škol v JmK

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Projekt Cesta rozvoje středních škol v JmK si klade za cíl podporu dalšího vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků. Tento projekt podporuje koncepci celoživotního učení, pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Klíčovou aktivitou projektu je vyšší integrace ICT do vzdělání, nové formy práce ve výuce a osvojení si nových moderních pedagogických metod, spolupráce pedagogů na vytváření nových metodických materiálů a videonahrávek. Výstupem pak budou: nové či inovované produkty a výukové materiály, vznik nového lektorského týmu zaměřeného na oblast integrace ICT do výuky.

Další informace naleznete na této stránce