SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívSvětová škola


Prezentace projektu Světová škola

Dne 12. 6. 2018 se v Praze zástupci žáků naší školy, Eva Květoňová a Jakub Kříž s Mgr. Ivou Lambovou, zúčastnili prezentace celoroční práce v rámci projektu Světová škola. Zde mělo 15 škol z celé republiky možnost obhájit svůj titul, který se celý rok snažily získat. Každá si vybrala některé z globálních témat, které následně zpracovali ve formě workshopů. O naši celoroční práci na téma „Zdraví pro všechny v jakémkoliv věku“ jsme informovali ve formě powerpointové prezentace, kde jsme dokumentovali jednotlivé kroky žáků od fáze: zjišťuj - ve formě dotazníků, uč se - v rámci výuky předmětů VKZ, OSE, PRP, SOM, PSL nebo ve formě projektových dnů například v prosinci Den Zdraví a jednej – v dubnu na akci na Obilním trhu: Všechny cesty ke zdraví. Zájem veřejnosti potvrdila, že naše akce se nám velice vydařila, a že jsme splnili myšlenku řešení globálních témat mezi mladými lidmi i obyvateli Brna. V Praze naše škola splnila poslední kritérium v projektu, a tak se nám podařilo získat titul Světová škola! Certifikát k titulu si nyní můžeme prohlédnout na nástěnce naší školy u vrátnice. Titul jsme získali na dva roky, ale tím vlastně naše práce začíná, protože nyní bychom se měli zamyslet nad tím, která další témata můžeme otevírat. Kdo má chuť a nápady, ten je vítán a dveře má určitě otevřené!!!

Zapsala: Mgr. Iva Lambova

Fotografie ze "Světového dne v Praze"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Projekt „Světová škola - Všechny cesty ke zdraví“


Dne 12. dubna 2018 se v parku na Obilním trhu uskutečnila veřejná školní akce v rámci projektu Světová škola, která byla vyvrcholením naší celoroční snahy o získání titulu Světová škola. Hlavním cílem projektu je vzdělávání a příprava žáků do života, ve kterém se čím dál častěji řeší globální problémy světa a to pomocí metodologie tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Po prostudování 17 témat globálního rozvojového vzdělávání proběhla na naší škole debata o těchto problémech. Pro tento školní rok jsme si vybrali téma Zajistit zdravý život pro všechny v jakémkoliv věku. Po anketním šetření na naší škole jsme došli k závěru, že většina našich žáků například nesnídá. Proto jsme oslovili mladé lidi i ostatní obyvatele Brna a propagovali zdravý životní styl. Také jsme spolupracovali s kondičním trenérem panem Milanem Novákem a se Základní školou Brno, Sirotkova 36. V parku na Obilním trhu jsme připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se zemích. Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci naší školy připravili informativní výstupy k výše uvedeným tématům. Skladba zdravých potravin včetně vzorků, nezdravé vlivy na organizmus a dvě stanoviště byla zaměřena na globální problematiku chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti jsme přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Arpok, UNICEF, Varianty a podobně. Akce trvala od 9:00 do 12:00 hodin a kromě žáků SZŠ Brno, Jaselská se akce účastnili žáci 5. třídy ZŠ Sirotkova a široká veřejnost. Slunečné počasí přilákalo do parku řadu návštěvníků, ať už to byly maminky na mateřské dovolené, senioři, ale i lidé, kteří jen parkem procházeli. Smysl akce byl naplněn, dopoledne proběhlo v poklidné atmosféře a dobré náladě. Potvrdili jsme si, že i problémy v tisíce kilometrů vzdálených zemích se nás týkají.

Fotografie ze "Všech cest ke zdraví "

Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská


Projekt „Světová škola“

Jedná se o zpracovávání globálních témat, se kterými se naši žáci setkávají každý den. To přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi jednotlivými částmi světa. K přijetí zodpovědnosti za jejich spoluutváření a tím směřování k celoživotní aktivní občanské angažovanosti. Cílem je vést studenty k porozumění daného tématu, ke stanovení osobní role v komunitě a k odpovědnému chování a jednání.

Fáze projektu: UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ

Téma pro naši školu zní: „OBEZITA U DĚTÍ“.

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum, pořádáme Nekuřácký den, Den Zdraví, Enviromentální dny, Sportovní den a jiné.

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

Organizační tým z řad žáků:
Jakub Kříž, Valentina Horáková, Gabriela Kubíčková, Silvia Hezdesová, Eliška Levková, Gabriela Sedláčková, Eliška Dvořáčková.

Organizační tým z řad pedagogů:
Mgr. Iva Lambova, Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Jana Váňová