SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archív4. kolo přijímacího řízení oborů Praktická sestra, Sociální činnost a 3. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní zkrácená forma vzdělání

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - denní forma vzdělání a oboru Sociální činnost - denní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020 a 3. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní zkrácená forma vzdělání.

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra

Kritéria přijímací zkoušky - Sociální činnost

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra - večerní zkrácená forma vzdělání

Výsledky přihlášených uchazečů v 2. kole přijímacího řízení oboru Praktická setra (večerní zkrácená pomaturitní forma vzdělání)

obor Praktická sestra

3. kolo přijímacího řízení oborů Praktická sestra a Sociální činnost

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - denní forma vzdělání a oboru Sociální činnost - denní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020.

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra

Kritéria přijímací zkoušky - Sociální činnost

Lékařský posudek

Výsledky přihlášených uchazečů v 2. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií

obor Praktická sestra

obor Sociální činnost

2. kolo přijímacího řízení oborů Praktická sestra a Sociální činnost

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - denní forma vzdělání a oboru Sociální činnost - denní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímací zkoušky - Praktická sestra

Kritéria přijímací zkoušky - Sociální činnost

Lékařský posudek

2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní forma

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra - večerní forma vzdělání pro školní rok 2019/2020

Přihláška ke studiu

Kritéria přijímací zkoušky

Lékařský posudek

Výsledky přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií


obor Zdravotnické lyceum

obor Praktická sestra

obor Sociální činnost

obor Praktická sestra zkrácená pomaturitní forma studia (všichni uchazeči byli přijati)

formulář odvolání (autoremedury)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


1. a 2. řádný termín (výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2019 od 8:00 hodin ve vestibulu školy a od 12 hodin na této webové stránce)

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020
V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).

U přijatých uchazečů ředitel oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

PŘIJATÍ UCHAZEČI uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 2. 5. 2019 do 17. 5. 2019 vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 2. 5. 2019 do 7. 5. 2019 vždy od 7:00 do 15:30 hodin, kde jim bude vysvětlen možný postup při odvolání.

V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění. Formulář autoremedury bude ve škole připraven.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 17. 5. 2019. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat 4. 6. 2019 v 16:00. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek na internetu a ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020


Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Základní informace.
Na základě ustanovení vyhlášky 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále dle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanovila ředitelka školy pro přijetí ke vzdělávání následující počty přijímaných uchazečů:

Nabízené obory:
kód oboru název oboru délka studia forma studia počet žáků
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 30
53-41-M/03 Praktická sestra 4 denní 120
75-41-M/01 Sociální činnost 4 denní 30
53-41-M/03 Praktická sestra 3 večerní (zkrácené, pomaturitní)* 30

*Naše škola bude od školního roku 2019/2020 organizovat v oboru 53 – 41 – M/03 Praktická sestra ve večerní formě studia zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Zkrácené vzdělávání v tomto oboru a formě se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Její konání se řídí zákonem 561/2004 Sb., v platném znění (mj. § 81, odst. 6), a příslušným prováděcím právním předpisem.

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají do: 01. 03. 2019
Termín konání jednotných testů: 12. 04. 2019 (1. termín), 15. 04. 2019 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněny do: 31. 1. 2019
Festival vzdělávání XXIV. Veletrh středních škol: 22. 11. – 24. 11. 2018
Den otevřených dveří: 11. 12. 2018 a 8. 1. 2019


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

obor Praktická sestra - denní forma vzdělání

obor Zdravotnické lyceum - denní forma vzdělání

obor Sociální činnost - denní forma vzdělání

obor Praktická sestra - večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání


Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti

Formulář přihlášky - denní studium

Formulář přihlášky - večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání


Odkazy pro stažení přihlášky a informace o jednotné přijímací zkoušce 2019 CERMAT:

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.htmlPřihlášky přijímáme na sekretariátu školy denně od 7.30 do 18.00 hodin, o jarních prázdninách v termínu od 11.2. do 15.2. 2019 od 7.30 do 14.30 hodin.