SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívŠkolní poradenské pracoviště - plán činnosti na školní rok 2018/2019

Školní poradenské pracoviště vzniklo 1. 1. 2010 a navazuje na dlouholetou tradici výchovného poradenství na škole. Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na tři roviny:

 • Učitelé
 • Žáci
 • Rodičovská veřejnost a přátelé školy

Tým Školního poradenského pracoviště:

Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Eva Matějková, Ph.D., Mgr. Bc. Jana Soudková


Úřední hodiny

Mgr. Eva Matějková, Ph.D.Středa 9:35 - 11:25 hodin
Mgr. Hana KašparovskáPondělí 8:00 - 9:30 hodin
Mgr. Bc. Jana SoudkováÚterý 9:35 - 11:25 hodin
Dále dle individuální domluvy
Telefonní číslo školní poradenského pracoviště: 702 180 299


Výchovný a kariérový poradce - Mgr., Bc. Jana Soudková

Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Školní kariérový poradce:
 • individuální a skupinové kariérové poradenství žákům a rodičům
 • organizace náborů žáků základních škol
 • organizace poradenství a vydávání Europassu pro žáky
 • poskytování individuální kariérové poradenství žákům a rodičům
 • pomoc a poradenství při vyplňování přihlášek na pomaturitní vzdělávání
Výchovný poradce:
 • péče o žáky - cizince se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování projevů záškoláctví u žáků školy
 • sledování společně s třídními učiteli žáky nadané a talentované
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • sledování a zpracovávání do praxe ŠPP platnou legislativu

Výchovný poradce a školní speciální pedagog - Mgr. Eva Matějková, Ph.D.

Náplň práce školního speciálního pedagoga a výchovného poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Školní speciální pedagog:
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory
 • preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů
 • metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovný poradce:
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízením
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu
 • podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol

Metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Kašparovská

Funkce a náplň práce metodika prevence se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Metodik prevence:
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízením
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • evaluace sociálně patologických jevů na škole dotazníkovou metodou a hodnocení minimálního preventivního programu
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Legislativní zakotvení členů školního poradenského pracoviště

 1. Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Legislativně zakotvuje působení výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga na školách.
 2. Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116 /2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
 3. Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 4. Školní legislativa
  Školní řád a soubor vnitřních předpisů Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace. Představuje aplikaci zákonů a vyhlášek ve školním prostředí. Stanovuje jasné kompetence jednotlivým pracovníkům školy, včetně pracovníků ŠPP.


V Brně dne 30. září 2018