SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívŠkolní poradenské pracoviště - plán činnosti na školní rok 2016/2017

Školní poradenské pracoviště vzniklo 1. 1. 2010 a navazuje na dlouholetou tradici výchovného poradenství na škole. Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na tři roviny:

 • Učitelé
 • Žáci
 • Rodičovská veřejnost a přátelé školy

TELEFONNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ: 702 180 299


Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, cítí se ohrožen, potřebuje poradit nebo pomoci. Mohlo se stát něco vážného, mimořádného. Výše uvedené číslo je kontakt na Školní poradenské pracoviště, kam můžete zavolat nebo poslat SMS s žádostí o radu či pomoc
Tým Školního poradenského pracoviště:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Eva Matějková, Ph.D., Mgr. et Bc. Jana Soudková

Úřední hodiny

PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.Po 12.30 – 14.30 hodin
Mgr. Eva Matějková, Ph.D.St 12.25 - 14.05 hodin
Mgr. Hana KašparovskáPa 13.00 - 14.30 hodin
Mgr. Lenka Čadová *dle individuální domluvy
Mgr. et Bc. Jana SoudkováPo 12.25 - 14.05 hodin
Dále dle individuální domluvy
Telefonní kontakt: 702 18 02 99
* rodičovská dovolená

Legislativní zakotvení členů školního poradenského pracoviště

  1. Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
   Legislativně zakotvuje působení výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga na školách.
  2. Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116 /2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
  3. Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  4. Školní legislativa
   Školní řád a soubor vnitřních předpisů Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace. Představuje aplikaci zákonů a vyhlášek ve školním prostředí. Stanovuje jasné kompetence jednotlivým pracovníkům školy, včetně pracovníků ŠPP.

Informace pro učitele

 1. Příprava materiálů o specifických poruchách učení (dále jen SPU) u žáků na středních školách.
 2. Vyhláška MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a žáků mimořádně nadaných.
 3. Příprava a předání dotazníku ke zjištění incidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (nově diagnostikovaných i již dispenzarizovaných v pedagogicko-psychologické poradně).
 4. Opětovné seznámení s metodickým pokynem k omlouvání absencí žáků (upřesnění dle požadavků nového školního řádu).
 5. Seznámení s novým školním řádem.
 6. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
 7. Příprava podkladů pro umožnění absolvování maturitní zkoušky u žáků s PUP (příprava tiskopisů, spolupráce s třídními učiteli a pedagogicko-psychologickou poradnou).
 8. Příprava materiálů zevrubné náplně třídnických hodin především pro začínající třídní učitele.
 9. Schůzka s třídními učiteli dvakrát za rok (dle aktuálních požadavků možno častěji):
  • zjištění rizikových oblastí
  • zjištění požadavků vyučujících na vzdělávací a přednáškové programy
  • pravidelná evaluace této problematiky dotazníky
 10. Prevence šikany a kyberšikany.
 11. Příprava přednášek pro vyučující.
 12. Individuální konzultace.

Práce s žáky

 1. Pravidelné schůzky VP se zástupci studentské rady jednou za měsíc:
  • řešení problémů žáků
  • pravidelná aktualizace informací ze studentské rady na internetových stránkách školy
  • kontrola předávání informací zástupců studentské rady ostatním studentům
  • kontrola splnění zadaných úkolů
 2. Seznámení s nabídkou volnočasových aktivit pro žáky pořádaných školou (kroužky, knihovna, studovna) - na nástěnce ASK, ve školním časopise, prostřednictvím třídních učitelů.
 3. Seznámení s možností účasti v různých soutěžích pořádaných školou (např. literární soutěž, sportovní soutěže, soutěž první pomoci atd.).
 4. Seznámení s novým školním řádem prostřednictvím třídních učitelů.
 5. Práce s jednotlivci a třídními kolektivy v rámci prevence šikany a kyberšikany.
 6. Individuální konzultace.
 7. Kariérní poradenství.
 8. Spolupráce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na vyhotovení plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP)
 9. Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky podle platné legislativy  ( Zákon 82/2015 Sb., Vyhláška 27/2016 Sb.)
 10. Poskytování informací k získání přiznaných uzpůsobených podmínek k maturitní zkoušce (PUP MZ).

Činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost

 • Seznámení rodičů a přátel školy s vedením školy a úředními hodinami (prostřednictvím třídních učitelů, nástěnky ředitelství školy a internetových stránek školy).
 • seznámení s aktivitami školy nad rámec výuky (internetové stránky školy, soutěž první pomoci, spolupráce s občanským sdružením SRPD, školní ples apod.).
 • Dny otevřených dveří (13. prosince 2016 a 5. ledna 2017).
 • Slavnostní vyřazení absolventů.
 • Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vyhotovení plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP)
 • Spolupráce s rodiči žáků  nadaných a mimořádně nadaných podle platné legislativy ( Zákon 82/2015 Sb., Vyhláška 27/2016 Sb.)
 • Poskytování informací k získání přiznaných uzpůsobených podmínek k maturitní zkoušce (PUP MZ).

Výchovný poradce − PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz
 • Schůzky s třídními učiteli spolu s pracovníky školního poradenského zařízení.
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Poradenské konzultace pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce.
 • Řešení problémů ve třídních kolektivech.
 • Řešení sociálně patologických jevů ve škole - projednávání případů se zákonnými zástupci žáků.
 • Konzultace k nákupu pomůcek a odborné literatury.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní speciální pedagog − Mgr. Eva Matějková, Ph.D.

e-mail: ematejkova@szs-jaselska.cz

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti

péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 2. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 3. Realizace intervenčních činností, tj.:
  • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
  • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
  • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
  • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
  • participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka
  • konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení

Metodické a koordinační činnosti

 1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 2. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 5. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

Speciální

 • Schůzky s třídními učiteli spolu s pracovníky školního poradenského zařízení.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy.
 • Stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy.
 • Poskytování poradenských služeb žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařazeními (PPP).
 • Rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole .
 • Zajišťování realizace intervenčních činností (reedukace, kompenzace, vyhodnocování navržených opatření, úprava školního prostředí).
 • Poradenské konzultace pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce.
 • Řešení problémů ve třídních kolektivech.
 • Řešení sociálně patologických jevů ve škole - projednávání případů se zákonnými zástupci žáků.
 • Konzultace k nákupu pomůcek a odborné literatury.

Školní metodik prevence − Mgr. Kašparovská

e-mail: hkasparovska@szs-jaselska.cz,Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Speciální činnosti

  1. Vypracování Minimálního preventivního programu do konce září 2016.
  2. Účast na schůzkách s okresním metodikem prevence.
  3. Evaluace sociálně patologických jevů na škole dotazníkovou metodou a hodnocení minimálního preventivního programu.
  4. Vytváření propagačních materiálů (šikana, domácí násilí, týrání, zneužívání).
  5. Schůzky s třídními učiteli spolu s pracovníky školního poradenského zařízení.
  6. Nástěnka metodika prevence s fotkou, kontaktem a úředními hodinami, každý měsíc nové téma.
  7. Účast na vzdělávacích aktivitách vztahujícím se k sociálně patologickým jevům dle časových možností.
  8. Studium odborné literatury vztahující se k problematice sociálně patologických jevů (navrhování její koupi do školní knihovny).
  9. Sledování nové legislativy k práci a funkci metodika prevence sociálně patologických jevů.
  10. Spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, ostatními vyučujícími a pracovníky školy na řešení vzniklých situací.
  11. Rozhovory s žáky, rodiči a učiteli dle potřeby.


Kariérový poradce − Mgr. et Bc. Jana Soudková

e-mail: jsoudkova@szs-jaselska.cz

Poradenské činnosti

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
  1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
  2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
  3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
  4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 2. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 2. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

Speciální

 • Schůzky s třídními učiteli spolu s pracovníky školního poradenského zařízení.
 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáka.
 • Zprostředkování informací z oblasti volby povolání.
 • Konzultace k volbě povolání pro žáky i rodiče.
 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole.
 • Vyhodnocování efektivity poskytovaných poradenských služeb.
 • Spoluúčast na vzniku školní legislativy a při řešení koncepčních otázek týkajících se poskytování poradenských služeb ve škole.
 • Konzultace k nákupu pomůcek a odborné literatury.

Důležité dokumenty:

 • Profesní životopis
 • Žádost o místo
 • Průvodní dopis
 • Pracovní smlouva

V Brně dne 30. srpna 2017